Insights

Inzicht in psychologische voorkeuren

Insights Discovery

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle manier psychologische voorkeuren van mensen in kaart. Het systeem, dat is gebaseerd op het werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

Ieder mens is uniek maar heeft ook diep gewortelde voorkeuren die ervoor zorgen dat de hij heel anders reageert op een situatie dan iemand anders. Dat zie je terug in de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, et cetera.

Introductie

Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten:

Vurig roodStralend geelZacht groenen Helder blauw

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate de kenmerken van alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het maakt gebruik van een waardevrije kleurentaal die goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. Het profiel is toepasbaar op alle niveaus van een organisatie. De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery® Profiel opgesteld.

Het persoonlijk profiel dat door Insights Discovery wordt gegenereerd gaat uitgebreid in op de persoonlijke voorkeursstijl, de sterke en minder sterke kanten daarvan, ontwikkelpunten, de persoonlijke managementstijl, et cetera. Onze ervaring is dat het de eigenaar veel inzichten geeft in zijn voorkeursgedrag, maar daarmee ook handvaten voor effectiever gedrag. Zowel in de dynamiek van een team waarvan je deel uitmaakt als de persoonlijke stijl van leidinggeven (o.a. relevant voor iedereen die als pprojectleider een team leidt).

Het mooie van Insights is dat er geen goed of fout is. Het gaat om meer inzicht in je eigen voorkeuren. Insights werkt met vier kleuren om die voorkeuren te verduidelijken. En ieders volgorde van die kleuren bepaalt de wielpositie. En met de wielpositie van een ieder maken we een teamwiel, waarmee we met elkaar dus naar de dynamiek van het team kunnen kijken.

Het uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen. Ook geeft het Insights Discovery® Profiel u inzicht in de mate waarin u investeert in zowel uw kwaliteiten als uw minder ontwikkelde kanten, in waar uw grootste uitdagingen liggen, of waar u misschien uitdaging mist.

Dit alles maakt het Insights Discovery® Profiel tot een uniek instrument dat aan de ene kant uitdaagt te stretchen op minder ontwikkelde kanten, en aan de andere kant stimuleert te groeien vanuit kracht. Ieder profiel bevat een basishoofdstuk, waarin de volgende punten aan de orde komen:

  • persoonlijke stijl en aanpak
  • belangrijkste sterke en zwakke punten
  • waarde voor het team
  • communicatiestijl
  • mogelijke blinde vlekken
  • tegengestelde typen
  • en …suggesties voor ontwikkeling

De informatie uit het basishoofdstuk kan worden uitgebreid met aanvullende Discovery® hoofdstukken, waarin specifieke ontwikkelingsterreinen aan bod komen.

→ Bekijk het voorbeeld van een Insights Discovery® Profiel

Insights en teamontwikkeling

→ Lees meer over Insights en teamontwikkeling (PDF)

Deeper Insights

Naast Insights Discovery is er nu ook Deeper Discovery. In het Deeper Discovery profiel is jouw persoonlijke voorkeur beschreven in de 10 belangrijkste archetypen die jou typeren. Ook die archetypen zijn in beeld gebracht op het Insightswiel.

De archetypen vertellen veel over je gedragsvoorkeuren, patronen, dynamieken. Archetypen kunnen in algemene termen worden beschreven, maar daarnaast hebben we ook allemaal een persoonlijke relatie met elk archetype. Deze wordt beïnvloed door de ervaringen die we in de loop van ons leven opdoen.

Deeper Discovery bouwt voort op hetInsights Discovery® systeem. De basis van de rapportage is een beschrijving van de deelnemer in een aantal archetypische persoonlijkheidskenmerken. Het maakt gebruik van dezelfde kleurentaal als Insights. In plaats van één wielpositie, krijg je in de rapportage een breder overzicht van de meest bij jou horende archetypische beschrijvingen. Archetypen zijn universeel herkenbare beschrijvingen van persoonlijke eigenschappen en gedrag. Zo biedt Deeper Discovery een fundamenteler en breder inzicht in je voorkeuren.

Het is een instrument dat bij uitstek geschikt is in een team om aan elkaar inzicht te geven in patronen en de achtergronden daar achter. Het mooie van Deeper Discovery is dat het een prima basis biedt om elkaar “je eigen verhaal” te vertellen, lopend over het wiel aan de hand van de archetypen die voor jou het belangrijkste zijn. Dat verhaal vertelt veel over wat iemand drijft, waar deze dynamiek herkenbaar is, waar hij vandaan komt e.d. Daarmee is Deeper Discovery bij uitstek geschikt als instrument in teamontwikkeling.

 

 

 

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design