Skip to main content

Insights

Inzicht in psychologische voorkeuren

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle manier psychologische voorkeuren van mensen in kaart. Het systeem, dat is gebaseerd op het werk van Carl Jung.
Ieder mens is uniek maar heeft ook diepgewortelde voorkeuren die ervoor zorgen dat de hij heel anders reageert op een situatie dan iemand anders. Dat zie je terug in de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, et cetera. Insights is de ‘standaardtool’ van Jo Bos & Co voor het in beeld brengen van persoonlijkheidskenmerken.

Het model

Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten: Vurig rood, Stralend geel, Zacht groen, en Helder blauw
Onze voorkeur voor een bepaalde kleurcombinatie geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

Individueel- en teamprofiel

Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het profiel is toepasbaar op alle niveaus van een organisatie. De online vragenlijst bestaat uit slechts 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery® Profiel opgesteld.

Dit profiel gaat in op je persoonlijke voorkeursstijl, de sterke en minder sterke kanten daarvan, ontwikkelpunten, je persoonlijke managementstijl, et cetera. Het mooie van Insights is dat er geen goed of fout is. Het gaat om meer inzicht in je voorkeuren.

Met de wielpositie van je collega’s kunnen we een teamwiel maken. Daarmee krijg je inzicht in de dynamiek van het team. Het laat zien dat individuen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Rapportage

Het Insights Discovery® Profiel geeft inzicht in de mate waarin je investeert in je kwaliteiten en je minder ontwikkelde kanten.

Dit alles maakt het Insights Discovery® Profiel tot een uniek instrument dat aan de ene kant uitdaagt te stretchen op minder ontwikkelde kanten, en aan de andere kant stimuleert te groeien vanuit kracht. Ieder profiel bevat een basishoofdstuk, waarin de volgende punten aan de orde komen:

  • persoonlijke stijl en aanpak
  • belangrijkste sterke en zwakke punten
  • waarde voor het team
  • communicatiestijl
  • mogelijke blinde vlekken
  • tegengestelde typen
  • en …suggesties voor ontwikkeling

De informatie uit het basishoofdstuk kan worden uitgebreid met aanvullende Discovery® hoofdstukken, waarin specifieke ontwikkelingsterreinen aan bod komen.

Insights en teamontwikkeling

Het Insights Discovery-model is om te beginnen een analytisch instrument waarmee je inzicht kunt krijgen in iemands persoonlijkheidsstructuur: waar op het ‘wiel’ staat deze persoon? Is zij vooral rationeel ingesteld en introvert (linksboven op het wiel)? Is hij een extraverte gevoelsmens (rechtsonder op het wiel)? Maar pas de methode toe op een groep mensen, op een team, en je hebt ook een mooi instrument waarmee je de gezamenlijke dynamiek in dat team kunt bekijken. Dit teamwiel is de basis van een analyse van de teamdynamiek. Uiteraard spelen er ook andere zaken een rol in de teamdynamiek, zoals disciplines en competenties. De ervaring leert dat met behulp van het teamwiel niet alleen de kracht van een team, maar ook de risico’s die dat team loopt, goed in beeld kunnen worden gebracht. Het wiel biedt je dus als het ware een ‘helikopter view’, een totaaloverzicht, van de plussen (bijvoorbeeld het samenwerkend vermogen) en de minnen van het team.

De kracht van deze manier van kijken is dat deze teamanalyse diepte krijgt doordat van ieder individueel teamlid ook meer zicht wordt gegeven op de eigen persoonlijkheidsvoorkeuren, zijn of haar eigen dynamieken. Elk team heeft zijn eigen dynamiek (ofwel natuurlijke patronen) en het is van groot belang om daar als verantwoordelijk manager tijdig naar te kijken teneinde de kracht van het team, maar ook de zwakte ervan, te analyseren en op grond van de inzichten die deze analyse oplevert maatregelen te nemen.

Deeper Insights: archetypen

Naast Insights Discovery is er ook Deeper Discovery. In het Deeper Discovery profiel is jouw persoonlijke voorkeur beschreven in termen van de 10 belangrijkste archetypen die jou typeren. Archetypen zijn universeel herkenbare beschrijvingen van persoonlijke eigenschappen en gedrag. Het zijn oerpersonages die in de loop van de menselijke geschiedenis in allerlei culturen over de hele wereld herkenbaar zijn.

Archetypen kunnen in algemene termen worden beschreven, maar we hebben ook allemaal een persoonlijke relatie met elk archetype. Deze wordt beïnvloed door de ervaringen die we in de loop van ons leven opdoen. Dat vind je terug in de rapportage.

Deeper Discovery bouwt voort op het Insights Discovery® systeem. Het maakt gebruik van dezelfde kleurentaal als Insights. In plaats van één wielpositie, krijg je in de rapportage een breder overzicht van de meest bij jou horende archetypische beschrijvingen. Archetypen zijn universeel herkenbare beschrijvingen van persoonlijke eigenschappen en gedrag. Zo biedt Deeper Discovery een fundamenteler en breder inzicht in je voorkeuren.

Het is een instrument dat bij uitstek geschikt is om elkaar in een team inzicht te geven in patronen en achtergronden. Het biedt een prima basis om elkaar “je eigen verhaal” te vertellen, lopend over het wiel aan de hand van de archetypen die voor jou het belangrijkste zijn. Dat verhaal vertelt veel over wat iemand drijft, waar deze dynamiek herkenbaar is, waar hij vandaan komt e.d.